header img

Ochrana osobních údajů (GDPR)

OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROVOZOVATEL

Společnost ToucApp technologies, s.r.o., IČO: 47 513 152, sídlo: Lazaretská 3 / A, 821 08 Bratislava (dále také "Provozovatel") je provozovatelem informačních systémů, v nichž tato společnost zpracovává Vaše osobní údaje jako osobní údaje dotčené osoby.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právním řádem České republiky, přičemž v maximální míře dbá na soukromí dotčených osob a na ochranu osobních údajů, které zpracovává.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je nezbytnou součástí činnosti Provozovatele. Bez zpracování osobních údajů by svým klientům, potenciálním klientům, obchodním partnerům, ani ostatním dotyčným osobám nemohl poskytnout své služby v požadovaném rozsahu a kvalitě.

ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě několika právních základů, přičemž ke zpracovávání osobních údajů může docházet i bez souhlasu dotyčné osoby.

Pokud neexistuje jiný právní základ zpracování osobních údajů, osobní údaje budou zpracovávány pouze na základě a v rozsahu souhlasu dotčené osoby.

POSKYTOVÁNÍ DAT

Osobní údaje zpracovávané Provozovatelem mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že tak rozhodne Provozovatel nebo mu povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z právního řádu České republiky.

V případech kdy je volba příjemce osobních údajů na Provozovateli, ten při výběru těchto partnerů vždy dbá na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany osobních údajů dotčené osoby.

Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Předávání osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zabezpečující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Příjemců osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem lze rozdělit do následujících kategorií:

obchodní partneři zabezpečující fyzický a programový servis informačních technologií Provozovatele, zejména informačních systémů, počítačových programů a serverů, potřebných pro výkon podnikatelské činnosti Provozovatele, obchodní partneři zajišťující služby v oblasti reklamy a marketingu Provozovatele, obchodní partneři zabezpečující plnění povinností Provozovatele v oblasti právních služeb, personalistiky , daní, auditu a účetnictví,                       registrační autority při výkonu podnikatelské činnosti Provozovatele,                       orgány veřejné správy, v případech kdy Provozovateli vyplývá povinnost poskytnout osobní údaje z obecně závazného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy (zejména soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři).

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zpracovává osobní údaje manuálně nebo za využití elektronických informačních systémů. Provozovatel přijal všechna nezbytná opatření nejen technického nebo i personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany osobních údajů byla co nejvyšší.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dotyčná osoba má právo:

požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, na opravu, vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů,                       namítat proti zpracování osobních údajů, na přenosnost osobních údajů, podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.                       Jakékoliv otázky spojené s ochranou osobních údajů může dotyčná osoba zaslat na email: support@thouc.com nebo přímo na adresu sídla provozovatele.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.