header img

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky používání ( "Podmínky) upravují vztah mezi Vámi jako Konečným uživatelem (" vy "nebo" Konečný uživatel ") a naší společností ToucApp Technologies, s.r.o. (Společnost s ručením omezeným), sídlo Lazaretská 3 / A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 513 152, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č .: 97029 / B ( "Společnost") - . Tyto Podmínky stanovují všechny podmínky k Vašemu přístupu, instalaci a / nebo používání služeb, softwaru, aplikace Thouc mobile, jiných aplikací a dalších produktů naší Společnosti Vámi ( "Služba" nebo "Služby"). Používání našich Služeb se zároveň řídí zásadami ochrany osobních údajů naší společnosti. Tyto podmínky představují kompletní dohodu týkající se přístupu, instalace a používání Služeb mezi Vámi jako Konečným uživatelem a naší Společností a nahrazují všechny předchozí dohody a záruky mezi Vámi jako Konečným uživatelem a Společností.

Před přistoupením, instalací nebo použitím jakékoli z našich Služeb, musíte souhlasit s těmito Podmínkami a se zásadami naší společnosti o ochraně osobních údajů. Pokud nebudete souhlasit s těmito Podmínkami nebo s kteroukoli jejich částí, nejste oprávněn k přístupu, instalaci a / nebo použití jakékoli z našich Služeb. V momentě Vašeho přístupu, instalace a / nebo použití jakékoli z našich Služeb, tyto Podmínky jsou uzavřeny mezi Vámi a naší Společností přičemž jste povinen souhlasit s těmito Podmínkami. V případě Vašeho přístupu, instalace a / nebo použití kterékoliv z našich Služeb prostřednictvím jiné platformy nebo sociální sítě, například Facebook nebo Google+ ( "SNS") nebo platformy jiné aplikace (distribuční platformy) například, Appstore společnosti Apple, Google Play (Android), Steam a Windows Phonestore ( "Aplikační platformy"), jste povinen souhlasit s podmínkami těchto aplikačních platforem a s těmito podmínkami. V případě, že naše Společnost vydá jakékoliv specifické podmínky nebo postupy pro specifickou Službu, jste povinen souhlasit také s těmito specifickými podmínkami nebo postupy a s těmito Podmínkami k přístupu, instalaci a / nebo k použití té specifické Služby. V případě nesouladu mezi specifickými podmínkami a těmito Podmínkami, specifické podmínky mají přednost.

Musíte mít minimálně osmnáct (18) let nebo věk plné způsobilosti k právním úkonům podle práva státu, které se na Vás vztahuje (dokud je jiný než 18) k použití Služeb.

ÚČET

Na přístup, instalaci nebo použití některých z našich Služeb, budete muset vytvořit účet. K vytvoření účtu musíte mít platnou e-mailovou adresu a poskytnout naší společnosti pravdivé, správné a úplné informace v registračním procesu a tyto informace udržovat správné a úplné. Musíte bez zbytečného odkladu odškodnit naši společnost za jakékoli škody a / nebo náklady způsobené naší společnosti nesprávnými a / nebo neúplnými údaji, které jste poskytli. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že naše společnost je oprávněna získat informace k ověření vašeho členského státu bydliště podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1128 ze dne 14.06.2017 o přeshraniční přenositelnosti online obsahových služeb na vnitřním trhu ( "Nařízení o přenositelnosti"), v případě, že je Nařízení přenosnosti aplikovatelné. Pokud neposkytnete naší společnosti informace a spolupráci na žádost naší Společnosti v souladu s nařízením o přenositelnosti a bez těchto informací a spolupráce naše společnost nemůže ověřit váš členský stát bydliště podle nařízení o přenositelnosti, nemáte právo používat příslušnou přeshraniční Službu podle Nařízení o přenositelnosti.

K vytvoření účtu musíte mít nejméně osmnáct (18) let nebo věk plné způsobilosti k právním úkonům ve vaší jurisdikci (pokud je jiný než 18 let). Nemáte oprávnění udělovat přístup k účtu třetím stranám a jste povinni přijmout všechna nezbytná opatření k zabránění přístupu třetích osob na váš účet. Heslo účtu musíte pravidelně měnit (alespoň každé tři měsíce). Naše společnost je oprávněna kdykoli od vás požadovat okamžitou změnu hesla.

Účet je nepřenosný. Nesete plnou odpovědnost za svou činnost na svém účtu a naše společnost může pozastavit nebo ukončit jakoukoli činnost v rámci účtu, která porušuje tuto EULA a / nebo jiné zásady naší společnosti.

Pokud není v konkrétní Službě stanoveno jinak, máte právo odstranit svůj účet. Naše společnost je oprávněna okamžitě a bez předchozího upozornění deaktivovat nebo odstranit váš účet, pokud porušíte tyto Podmínky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že naše společnost deaktivuje nebo odstraní váš účet, pokud bude naše společnost povinna deaktivovat nebo vymazat váš účet podle příslušných zákonů a / nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu. Naše společnost je oprávněna okamžitě zablokovat váš účet, pokud naše společnost a / nebo její partneři zjistí podvodnou aktivitu nebo krádež. Naše společnost je také oprávněna bez předchozího upozornění deaktivovat nebo odstranit účty, které nejsou aktivní nebo používány.

Naše společnost neodpovídá za ztrátu hesla na váš účet ani za ztrátu nebo vymazání vašeho účtu. Berete na vědomí, že nevlastníte účet, účet je pouze prostředkem k získání přístupu k příslušné Službě.

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY A SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ (LEN EVROPSKÝ SPOTŘEBITELÉ)

Podle platných právních předpisů EU jsou tyto Podmínky smlouvou na dálku uzavřenou mezi vámi jako spotřebitelem a naší společností výlučně prostřednictvím komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti zástupců naší Společnosti a vás jako spotřebitele.

Proto pokud jste evropským spotřebitelům (spotřebitel je fyzická osoba, která jedná za účelem, které jsou mimo rámec jejího obchodu, živnosti, řemesla nebo povolání), máte právo odstoupit od smlouvy na dálku do čtrnácti (14) dní bez uvedení nějaký důvod. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po čtrnácti (14) dnech ode dne uzavření smlouvy na dálku. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte naši společnost informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy na dálku jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Na dodržení termínu na odstoupení od smlouvy stačí, když zašlete svou zprávu týkající se uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Berete na vědomí, že vaše právo na odstoupení od smlouvy uvedené výše zanikne v případě, že provádění Služeb začalo s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení od těchto Podmínek jako smlouvy na dálku. Tyto informace se vztahují i na všechny nákupy v aplikaci uskutečněné v rámci Služeb.

Tímto udělujete naší společnosti výslovný souhlas se zahájením provádění služeb podle těchto podmínek jako smlouva na dálku před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy a tímto potvrzujete, že jste byli řádně informováni o ztrátě právo odstoupit od těchto podmínek jako smlouvy na dálku udělením tohoto souhlasu. Tento souhlas a informace se vztahují na všechny nákupy v aplikaci uskutečněné v rámci Služeb.

APLIKACE THOUC

Aplikace Thouc je navržena pro spojení dvou koncových uživatelů (poskytovatel a uživatel), kteří mají v úmyslu uzavřít mezi sebou dohodu o poskytování služby ("aplikace Thouc"). Poskytovatel je koncový uživatel, který v rámci aplikace Thouc označí nabídku na poskytnutí služby pro ostatní koncové uživatele, kteří jsou schopni vyhledávat, kontrolovat a / nebo akceptovat nabídku poskytovatele ("Poskytovatel"). Uživatel je koncovým uživatelem, který prostřednictvím aplikace Thouc přijímá nabídku Poskytovatele na poskytování příslušné služby (dále jen "Uživatel").

Thouc Smlouva

V případě, že uživatel prostřednictvím aplikace Thouc přijme nabídku Poskytovatele na poskytnutí služby, zvláštní smlouvu o poskytování nabízené služby uzavírá výlučně poskytovatel a uživatel (dále jen "Smlouva Thouc" nebo "Dohoda Thouc")). Naše společnost nebude nikdy stranou této smlouvy Thouc není právně a / nebo jinak odpovědná za tuto smlouvu Thouc ani za jakékoliv porušení smlouvy Thouc způsobené Poskytovatelem a / nebo Uživatelem. Aplikace Thouc je navržena výhradně na to, aby poskytovala rozhraní pro poskytovatele a uživatele, aby mohli uzavřít smlouvu Thouc, avšak pouze poskytovatelé a uživatelé jsou vůči sobě navzájem odpovědní za provádění svých práv a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy Thouc (zejména Poskytovatel je povinen poskytnout nabídnutou a akceptovanou službu Uživateli a Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli dohodnutou odměnu za službu).

Povaha služby, odměna za službu a další podmínky související s poskytováním služby nabízené poskytovatelem jsou sjednány a dohodnuté výlučně mezi poskytovatelem a uživatelem prostřednictvím aplikace Thouc a rozhraním / možnostmi povolenými v rámci Poskytovatele a Uživatelem. Thouc App. Naše společnost neupravuje ani neporušuje podmínky sjednané a / nebo dohodnuté mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Naše společnost může Poskytovateli a / nebo uživateli doporučit pouze ty podmínky, které se týkají poskytování služeb nabízených prostřednictvím aplikace Thouc, které nejsou pro Poskytovatele a / nebo Uživatele závazné ani konečné.

Poskytovatel a uživatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identifikační, kontaktní a platební informace (zpracované i naší Společností) si budou mezi poskytovatelem a uživatelem vyměňovat za účelem plnění smlouvy Thouc mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Zodpovědnost

Naše společnost není oprávněna vykonávat svým jménem a / nebo jménem uživatele a / nebo poskytovatele žádné nároky a / nebo škody vůči Poskytovateli a / nebo Uživateli, pokud poskytovatel neposkytuje služby dle Thouc dohody a / nebo pokud Uživatel nezaplatí odměnu a / nebo pokud poskytovatel a / nebo Uživatel jakýmkoliv způsobem porušuje smlouvu Thouc. Naše společnost nepřebírá odpovědnost za řízení a / nebo nečinnost Poskytovatele a Uživatele. Všichni koncoví uživatelé (poskytovatelé a uživatelé) jsou povinni dodržovat všechny příslušné zákony, které se týkají / vztahují se na služby nabízené prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo poskytované na základě smlouvy Thouc. Naše společnost neodpovídá za dodržování platných zákonů týkajících se služeb nabízených prostřednictvím aplikace Thouc a poskytovaných na základě Smlouvy Thouc. Naše společnost neodpovídá za dodržování platných zákonů koncovými uživateli (poskytovateli a uživateli). Žádný z poskytovatelů a uživatelů nejedná jménem naší společnosti. Poskytovatelé a uživatelé nejsou zaměstnanci naší společnosti a / nebo zaměstnanci přidružených společností naší společnosti. Naše společnost není zástupcem Poskytovatele a Uživatele. Pokud se poskytovatelem a / nebo uživatelům nabídnutím a / nebo poskytováním služeb prostřednictvím aplikace Thouc a na základě Smlouvy Thouc stává povinností platit všechny povinné daně, odvody a / nebo jiné platby dle závazného / použitelného zákona, tyto daně, dávky a / nebo jiné platby musí snášet výhradně Poskytovatel a / nebo Uživatel, který je povinen je zaplatit podle závazného / platného zákona a naše společnost nenese žádnou odpovědnost za tyto daně, dávky a / nebo jiné platby. Všichni koncoví uživatelé (poskytovatelé a uživatelé) musí bez zbytečného odkladu odškodnit naši společnost za jakékoli škody a / nebo náklady, které jí vzniknou, pokud jakýkoliv závazek vůči naší společnosti vyplývá ze závazného / použitelného zákona z důvodu, který Poskytovatel nabídl a / nebo poskytoval službu uživateli prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo na základě dohody Thouc. Všechny nabízené a / nebo poskytované služby se nesmí provádět jako systematická výdělečná činnost, jinak bude poskytovatel muset splnit všechny zákonné povinnosti podle platných zákonů a / nebo jurisdikcí, aby mohl nabídnout a / nebo poskytnout takovou službu (např. Získat všechny licence, osvědčení a / nebo jiné povinné povolení vyplácení vkladů, provedení oznámení příslušnému státnímu orgánu, používání a / nebo získání povinného vybavení atd.); tyto povinnosti musí poskytovatel splnit před nabízením a / nebo poskytováním takovéto služby prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo na základě dohody Thouc. Poskytovatel je povinen zachovat platnost všech výše uvedených dokumentů. Naše společnost si vyhrazuje právo požadovat od Poskytovatele předložení důkazů a předložení k prozkoumání všechny potřebné licence, povolení, schválení, oprávnění, registrace a osvědčení.

Poplatky a Thouc

Účet zaregistrován v aplikaci Thouc je bezúplatný. Pokud si koncový uživatel vybere pozici poskytovatele, je poskytovatel oprávněn nabízet poskytování služeb za fixní poplatek stanovený v aplikaci Thouc (dále jen "poplatek"), který bude Společnosti vyplacen. Poskytovatel může nakupovat a připisovat prostředky (thouc.) V rámci aplikace Thouc, která představuje zálohu na poplatek ( "Thouc"). Po poskytnutí nabízené služby Poskytovatelem na základě Smlouvy Thouc Poskytovateli se poplatek stává splatným a Poskytovatel je povinen zaplatit Poplatek naší Společnosti dle těchto Podmínek. Jestliže má Poskytovatel dostatek Thoucu, bude poplatek vrácen (započítán) s dostupným Thoucom poskytovatele. Pokud Poskytovatel nemá dostatek Thoucu, nebude mu nabídnuto nabízet další služby prostřednictvím aplikace Thouc, dokud si poskytovatel nezakoupí dostatečné množství Thoucu za poplatek. Pokud Poskytovatel požádá společnost (prostřednictvím aplikace Thouc nebo jiným způsobem) o vrácení nespjatých Thouc (vyplacena záloha), bude mu naúčtována náhrada nákladů naší společnosti ve výši pět [5%] procent ze sumy. Poskytovatel požádal o náhradu. Nevázaný Thouc (vyplacena záloha), odečten z úhrady nákladů naší společnosti ve výši pěti [5%], bude vráceno Poskytovateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Poskytovatel požádal o vrácení nevyřízený Thouc (vyplacena záloha).

Přeprava (sdílená spolujízda)

Pokud služby nabízené poskytovatelem prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo poskytované dle dohody Thouc zahrnují přepravu osob a / nebo jiných dopravních prostředků, logistiky a / nebo dodávky, musí jít o společnou jízdu výlučně mezi poskytovatelem (jako náhodný vodič) a za podmínek dohodnutých výlučně mezi Poskytovatelem a uživatelům a podle Thouc dohody bez jakéhokoli právního a / nebo faktického vlivu z naší společnosti na naši společnost. Naše společnost neposkytuje přepravní služby. Společná jízda znamená příležitostnou jízdu a služby nabízené prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo poskytované na základě dohody Thouc se nesmí provádět jako systematická výdělečná činnost, v opačném případě bude poskytovatel muset splnit všechny zákonné povinnosti podle platného práva a / nebo rozhodovací praxe soudů s cílem nabídnout a / nebo zajistit takovou přepravu služeb (např. získat všechny licence, osvědčení a / nebo jiné povinné povolení zaplatit vklady, provést oznámení příslušnému státnímu orgánu, použít a / nebo získat povinné vybavení atd.); tyto povinnosti musí poskytovatel splnit před nabídnutím a / nebo poskytnutím takové přepravy služeb prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo dle dohody o Thouc. Poskytovatel je povinen zachovat platnost všech výše uvedených dokumentů. Naše společnost si vyhrazuje právo požadovat od Poskytovatele předložení důkazů a předložení k prozkoumání všechny potřebné licence, povolení, schválení, oprávnění, registrace a osvědčení. Všichni koncoví uživatelé (poskytovatelé a uživatelé) potvrzují, že jejich schopnost získávat, nabízet a / nebo poskytovat přepravní, logistické a / nebo přepravní služby prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo na základě dohody Thouc nedělá z naší společnosti poskytovatele přepravních, logistických a / nebo doručovacích služeb a / nebo přepravního dopravce. Naše společnost neodpovídá za věci a / nebo vybavení, které budou ztraceny, chybějící nebo nalezené ve vozidlech Poskytovatelů a / nebo Uživatelů. Nabídka a poskytování služeb prostřednictvím aplikace Thouc nesmí zahrnovat nedovolenou přepravu nezákonného zboží a / nebo nezákonných materiálů.

Poskytovatel je povinen zajistit a udržovat veškeré vybavení a prostředky potřebné k provádění těchto služeb - přepravu na vlastní náklady Poskytovatele včetně automobilu, smartphonu atd. Poskytovatel je také zodpovědný za úhradu všech nákladů, které vzniknou Poskytovateli v průběhu provádění smlouvy a to včetně ale ne výlučně paliva, nákladů na mobilní datový plán, poplatků za daň, amortizace vozidla, pojištění, příslušných daní z příjmu právnických osob a mezd atd.

Propagační lístky a kódy

Naše společnost může vydávat propagační lístky a / nebo kódy, které mohou do vašeho účtu přidat další Thoucs, další výhody a / nebo funkce. Všechny lístky a / nebo kódy:

 • Mohou být vydány na omezenou dobu a / nebo použití;
 • Musí se používat v souladu se všemi specifickými podmínkami, které se vztahují na tyto lístky a / nebo kódy (pokud jsou takové zvláštní podmínky vydané);
 • Musí být použity legálně a jen na určený účel;
 • Nesmí se kopírovat, prodávat a / nebo převádět na jiné osoby jakýmkoli jiným způsobem;
 • Nesmí se poskytovat široké veřejnosti.

Naše společnost si vyhrazuje právo zdržet nebo snižovat kredity, jiné výhody nebo vlastnosti získané používáním těchto lístků a / nebo kódů vámi nebo jakýmkoli jiným koncovým uživatelům, pokud naše společnost zjistí nebo se domnívá, že použití nebo získání lístku / kódu bylo chybné, byl získán podvodem , nezákonným porušením příslušných podmínek pro tyto lístky / kódy a / nebo těchto podmínek.

Hodnocení:

Poskytovatel bere na vědomí, že uživatelé budou moci hodnotit poskytovatelů, při poskytování služeb prostřednictvím aplikace Thouc a / nebo na základě dohody Thouc. Toto hodnocení je propojeno s účtem poskytovatele a je k dispozici všem uživatelům.

LICENCE

Všechny naše služby jsou pro vás licencované, ne prodávány. Naše společnost vám uděluje osobní, nepřenosnou, nesublicencovateľnú, omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu a používání služeb pro své osobní a nekomerční použití v souladu s podmínkami stanovenými v těchto podmínkách. Nesmíte používat žádnou ze Služeb pro žádný jiný účel, než je účel výslovně stanovený v těchto Podmínkách. Máte právo na přístup, instalaci a používání Služeb výlučně na zařízeních, která přímo vlastníte nebo kontrolujete. Udělení licence podle těchto podmínek a / nebo doručení / poskytnutí služeb vám nikdy nebude mít za následek převod jakýchkoli práv týkajících se služeb a / nebo digitálního obsahu zahrnutého ve službách.

Nemáte také povoleno:

 • veřejně vystavovat a / nebo poskytovat Služby třetím stranám;
 • měnit nebo upravovat Služby, s výjimkou rozsahu povoleného závazným zákonem
 • dekompilovat nebo zpětně analyzovat nebo se pokusit extrahovat nebo jinak použít zdrojový kód Služeb a / nebo jiných softwarových produktů naší společnosti;
 • sloučit Služby s jakýmkoliv jiným obsahem;
 • sublicencovat Služby třetím stranám;
 • poskytnout přístup ke službám osobám, které nesplňují požadavky věkového omezení;
 • komerčně pronajímat, pronajímat, prodávat a / nebo jakýmkoli jiným způsobem komerčně poskytovat služby třetím stranám.

Licence udělená v tomto dokumentu automaticky a současně zruší spolu s ukončením těchto Podmínek. Po ukončení těchto Podmínek musíte okamžitě přestat používat příslušnou Službu a účet související s příslušnou Službou (pokud byl vytvořen) a naše společnost je oprávněna tento účet zablokovat a odstranit bez předchozího upozornění.

Všechna autorská práva a ochranné známky včetně zdrojového kódu, databází, log a vizuálních vzorů jsou majetkem naší společnosti a jsou chráněny autorskými právy, zákony o ochranných známkách a / nebo obchodním tajemstvím a ustanoveními mezinárodních smluv. Používáním Služeb nezískáte žádná vlastnická práva na duševní vlastnictví.

OKAMŽIK DORUČENÍ SLUŽBY

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že příslušná služba je vám zcela doručena, pokud je splněna alespoň jedna ze tří následujících podmínek:

 • v okamžiku, kdy je přístup k příslušné Službě povolen prostřednictvím online komunikační metody; nebo
 • v okamžiku, kdy jste dokončili stahování a / nebo instalaci služby do svého zařízení; nebo
 • v okamžiku, kdy jste schopni službu používat.

OBSAH PRO UŽIVATELŮ

Pokud sdílíte, předáváte, odesíláte nebo přenášíte jakýkoliv obsah (např. Obrázky, videa, zvuky, texty, materiály a další údaje a informace) v rámci Služeb nebo prostřednictvím Služeb a Služby umožňují takovou funkci sdílení / předávání / předávání / přenosu ("Obsah uživatele ") Zaručujete a prohlašujete, že sdílení, nahrávání, odesílání a přenos obsahu uživatele při přístupu nebo používání služeb je:

 • zcela v souladu s těmito podmínkami;
 • neporušuje žádné zákony, smluvní omezení ani jiná práva třetích stran a že máte povolení od jakékoli třetí strany, jejíž osobní údaje nebo duševní vlastnictví jsou obsaženy v obsahu uživatele;
 • bez virů, adwaru, spywaru, červů a / nebo jiného škodlivého kódu;
 • přesné a nedůvěrné a / nebo zavádějící.

Sdílením, nahráváním, odesláním a / nebo přenosem Uživatelského obsahu v rámci Služeb nebo prostřednictvím Služeb udělujete naší Společnosti nevýhradní, sublicencovateľnú, převoditelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci na používání, distribuci, úpravu, kopírování, přizpůsobování, veřejně předvádění nebo zobrazování, vysílání, převádění, pronajímání, komercionalizován, prodávání, překládání a / nebo poskytování přístupu k elektronickému vysílání, komunikaci s veřejností prostřednictvím telekomunikací, zobrazovat, provádět, vstupovat do počítačové paměti a používat a jakýmkoliv způsobem praktikovat váš uživatelský obsah, jakož i všechny jeho modifikované a odvozená díla v souvislosti s poskytováním služeb včetně marketingu a propagace služeb. Dále tímto udělujete naší společnosti bezpodmínečné, neodvolatelné právo používat a využívat své jméno, podobu a jakékoli další informace nebo materiál obsažený v jakémkoliv obsahu uživatele a v souvislosti s jakýmkoliv obsahem uživatele bez jakýchkoli závazků vůči vám. S výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje, zříkáte se jakýchkoliv práv na přidělení a / nebo morálních práv, které můžete mít ve svém obsahu uživatele, bez ohledu na to, zda se váš obsah jakýmkoliv způsobem změnil nebo upravil.

Naše společnost si neuplatňuje žádná vlastnická práva k vašemu uživatelskému obsahu a nic v těchto Podmínkách nemá za cíl omezit všechna práva, které byste mohli potřebovat na používání a využití uživatelského obsahu. Naše společnost nemá žádnou povinnost monitorovat nebo prosazovat svá práva duševního vlastnictví k vašemu uživatelskému obsahu.

Naše společnost je oprávněna bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu a kdykoli upravovat, upravovat, měnit, monitorovat, deaktivovat a / nebo vymazat jakýkoliv Uživatelský obsah. Nesete plnou odpovědnost za veškerý obsah uživatele, který sdílíte, předáváte, odesíláte a / nebo přenášíte v rámci našich služeb nebo prostřednictvím našich služeb, a musíte bez zbytečného odkladu odškodnit naši společnost za jakékoli škody a / nebo náklady, které naší společnosti způsobí obsah uživatele, který byl sdílený, předán, odeslán nebo přenesený v rámci našich Služeb nebo prostřednictvím nich.

Berete na vědomí, že naše společnost nebude monitorovat ani monitorovat a dokonce ani nedokáže monitorovat každý obsah uživatele. Použitím služeb můžete být vystaveni obsahu uživatele, který je urážlivý, neslušný nebo jinak není vašim očekáváním. Používání Služeb je výlučně na vlastní riziko.

Na základě vlastního uvážení naší společnosti mohou zástupci, zaměstnanci a / nebo technologie / software naší společnosti monitorovat a / nebo zaznamenávat vaše činnosti v rámci Služeb a / nebo veškerou komunikaci, kterou vykonáváte v rámci Služeb a prostřednictvím Služeb; vstupem do těchto podmínek tímto udělujete naší společnosti neodvolatelný souhlas s takovým monitorováním, screeningem a zaznamenáváním.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Při přístupu k některé ze služeb nebo jejich využíváte, nesmíte:

 • Narušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit normální fungování Služeb nebo jinak jednat způsobem, který může nepříznivě ovlivnit zkušenosti ostatních uživatelů při používání Služeb; zahrnuje to i obchodování s výhrami a jakýkoli jiný druh manipulace s žebříčky, přičemž se využívají chyby ve službách, aby se získala nespravedlivá výhoda oproti jiným uživatelům, a jakýkoli jiný čin, který úmyslně zneužívá nebo je v rozporu s návrhem služeb;
 • používat jakýkoliv podvod, zneužívání, automatizační software, roboty, hacky, módy nebo jakýkoli neautorizovaný software třetích stran určený pro úpravu nebo zasahování do služeb;
 • měnit nebo odstraňovat oznámení o autorských právech ze Služeb;
 • porušovat jakýkoliv zákon, předpis nebo předpis
 • zveřejňovat jakékoliv informace, které obsahují nahotu, nadměrné násilí a / nebo urážlivé témata nebo které obsahují odkaz na takový obsah;
 • obtěžovat, zahanbit se, vyhrožovat, spamovat, šikanovat a / nebo jiným způsobem jednat proti jinému nežádoucímu uživateli, jako je opakované zasílání nevyžádaných zpráv nebo osobní útoky nebo prohlášení o rase, sexuální orientaci, náboženství, dědictví;
 • používat nenávistné výroky;
 • publikovat, zveřejňovat, nahrávat nebo distribuovat jakýkoliv obsah uživatele, který je nezákonný nebo který nemáte povolení na svobodnou distribuci;
 • vydávat se za jinou osobu nebo nepravdivě naznačovat, že jste zaměstnancem a / nebo zástupcem naší společnosti;
 • předávat a / nebo šířit viry, škodlivé kódy a / nebo jakýkoliv jiný obsah, který má schopnost zakázat, přetížit nebo omezit řádné fungování Služeb, serverů naší společnosti, pokusit se získat neoprávněný přístup k Službám a / nebo k účty jiných uživatelů;
 • prostřednictvím Služeb zpřístupňuje jakýkoliv materiál nebo informace, které porušují jakákoli autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, právo na soukromí, právo na publicitu nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu;
 • používat, předávat a / nebo zpracovávat jakékoli osobní údaje jiného uživatele v rozporu s platnými zákony;
 • upravovat, odstraňovat, měnit a / nebo jakýmkoli jiným způsobem manipulovat se zabezpečením, šifrováním a / nebo jinou technologií nebo softwarem, který je součástí Služeb;
 • propagovat, povzbuzovat nebo se podílet na jakékoli výše popsané zakázané činnosti;
 • způsobit nepříjemnost, obtěžování, nepohodlí a / nebo škodu na majetku jiným uživatelem a / nebo třetí straně.

Berete na vědomí, že konkrétní Služba může stanovit další pravidla chování, které se vztahují na tuto konkrétní službu, a jste povinni dodržovat i tyto další pravidla. V některých případech můžete být požádán o poskytnutí důkazu totožnosti nebo jiného způsobu ověření totožnosti, abyste mohli přistupovat ke službám nebo je využívat, a souhlasíte s tím, že vám může být odepřen přístup ke službám nebo jejich využívání, pokud odmítnete poskytnout důkaz totožnosti nebo jiným způsobem budete bránit v ověření totožnosti.

Berete na vědomí, že reklamy, nabídky a jiný sponzorovaný obsah pro různé produkty a služby se vám mohou zobrazovat prostřednictvím / v rámci Služeb.

Souhlasíte s tím, že naše společnost vás může kontaktovat telefonicky nebo textovými zprávami (včetně automatického systému vytáčení) na kterémkoliv telefonním čísle, které jste v souvislosti se Službami poskytli vy nebo vaším jménem.

NÁKUPY SLUŽEB (NÁKUPY V APLIKACI)

V některých Službách (zejména v mobilních aplikacích) budete mít možnost nakupovat v aplikaci. Berete na vědomí, že tyto nákupy v aplikaci jsou dobrovolné a služby jsou plně funkční bez těchto nákupů v aplikaci. Nákupem v aplikaci budete moci koupit virtuální objekty, kredity, zboží, položky, menu, měny, vstupenky, vzhledy, přístup, režimy nebo jiný virtuální obsah v závislosti na typu služby. Tento virtuální obsah jste oprávněni nakupovat pouze prostřednictvím našich služeb a ne jiným způsobem. Nemáte oprávnění provádět žádný virtuální obsah v rámci Služby, pokud to není výslovně povoleno v příslušné Službě. Pokud to není výslovně povoleno v příslušné Službě, nesmíte prodávat, nakupovat, vyplácet nebo jinak přenášet virtuální obsah žádné osobě nebo subjektu ani se pokoušet o výše uvedené, včetně jiného uživatele nebo jakékoli jiné třetí strany.

Plně uznáváte a souhlasíte s tím, že všechny nákupy v aplikaci podléhají ceně nebo poplatku a vy budete muset zaplatit cenu nebo poplatek za virtuální obsah, který požadujete v rámci nákupu v aplikaci. Příslušná cena nebo poplatek za různý virtuální obsah se zobrazí v Službě a všechny ceny a poplatky budou zahrnovat příslušnou daň z přidané hodnoty a další poplatky (pokud je to stanoveno platným zákonem). Realizace nákupu v aplikaci závisí na aplikačních platforem, SNS, příslušné služby, platebního systému (poskytovatel) a platebního systému (služba / kreditní karta), který používáte na zaplacení nákupu v aplikaci. Naše společnost je zodpovědná pouze za to, aby vám v rámci příslušné Služby doručila virtuální obsah, který jste si objednali a zaplatili prostřednictvím nákupu v aplikaci. Když naše společnost obdrží příslušnou cenu nebo poplatek za nákup v aplikaci, pošle vám naše společnost elektronickou fakturu a souhlasíte s tím, že za tyto nákupy dostanete pouze elektronickou fakturu. Zatímco naše společnost nedostane platbu za příslušnou cenu nebo poplatek za virtuální obsah zakoupený při koupi v aplikaci, nemáte právo na přístup ani používat žádný z virtuálního obsahu, který jste požadovali na zakoupení.

Vy jako spotřebitel nemáte právo na odstoupení od nákupu v aplikaci, jehož předmětem je poskytování elektronického obsahu jiným způsobem než na hmotném nosiči, pokud se výkon začal s vaším výslovným souhlasem a potvrdily jste, že jste byli informováni o tom, že jste vy tímto výslovným souhlasem ztratíte právo na odstoupení. Pokud jde o nákupy v aplikaci, naše společnost vám poskytuje tyto informace a plně uznáváte, že ztrácíte právo odstoupit od nákupu v aplikaci udělením naší společnosti souhlasu se zahájením provádění virtuálního obsahu nebo služby zakoupené v obchodě. - nákup před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené výše.

Tímto udělujete naší společnosti výslovný souhlas k zahájení provádění virtuálního obsahu a služeb zakoupených prostřednictvím nákupu v aplikaci před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy a tímto potvrzujete, že jste byli řádně informováni o ztrátě obsahu právo odstoupit od nákupu v aplikaci udělením tohoto souhlasu.

Také berete na vědomí, že poskytování virtuálního obsahu z nákupů v aplikaci pro použití v Službách je službou poskytovanou naší společností, která začíná okamžitě po tom, jak naše společnost přijme váš nákup.

Plně uznáváte, že naše společnost není povinna poskytnout vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu a že při zavření účtu nezískáte peníze ani jinou kompenzaci za nevyužitý virtuální obsah, ať už jde o dobrovolné nebo nedobrovolné uzavření. Všechny nákupy v aplikaci jsou nevratné, pokud zvláštní pravidla příslušné Služby nestanoví jinak.

Konkrétní podmínky a pravidla nákupu, přístupu nebo použití jakéhokoliv virtuálního obsahu prostřednictvím nákupu v aplikaci mohou být stanoveny v příslušné Službě. Všechny podmínky a pravidla týkající se nákupu, přístupu nebo použití jakéhokoliv virtuálního obsahu a cen a poplatků za různé nákupy v aplikaci se mohou změnit. Naše společnost je oprávněna kdykoliv spravovat, regulovat, kontrolovat, upravovat nebo vylučovat jakýkoli virtuální obsah, a to bez předchozího upozornění. Naše společnost nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně v případě, že by naše společnost použila taková práva.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechna práva na dokumentaci, texty, design, grafiku, obrázky, animace, fotografie, hudbu, zvuky, postavy, objekty, příběhy, umělecká díla, morální práva, přepisy, mechaniky her, videa, údaje, loga, kódy, informace a jiný obsah , který je součástí Služeb a / nebo zobrazený v rámci Služeb, je duševním vlastnictvím naší společnosti a je výlučně řízen naší společností, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tento obsah jste oprávněn používat pouze za výslovných smluvních podmínek stanovených v těchto podmínkách. Nemáte oprávnění reprodukovat, kopírovat a / nebo poskytovat tento obsah třetím stranám.

OCHRANA DAT

Naše společnost zpracuje všechny osobní a jiné než osobní údaje v souladu s platnými zákony, technologickými normami a zásadami ochrany osobních údajů naší společnosti. Plně uznáváte a souhlasíte s tím, že naše společnost bude také zpracovávat vaše údaje, obsah uživatelů a / nebo jiné údaje, které dobrovolně poskytnete spolu s naší společností, i na interní analytické a statistické účely, a to nejvíce deset (10) let po ukončení platnosti těchto podmínek a / nebo dokud přestanou existovat.

POŽADAVKY NA HARDWARE

Některé služby mají minimálně softwarové a / nebo hardwarové požadavky v závislosti na zvoleném zařízení nebo platformy. Před převzetím, instalací, přístupem a / nebo použitím příslušné služby jste zodpovědní za splnění těchto požadavků. Na přístup nebo používání služeb online budete potřebovat i přístup na internet. Naše společnost neodpovídá za nepříjemnosti, přerušení a / nebo omezení během přístupu, instalace a / nebo používání služeb, pokud:

 • používáte nepodporované zařízení; nebo
 • vaše zařízení nesplňuje technické požadavky stanovené v těchto podmínkách a / nebo technické požadavky stanovené na webové stránce služby (stránka produktu na aplikační platformě) a / nebo v rámci služby; nebo
 • používáte nepodporovaný operační systém a / nebo operační systém, který není aktuální; nebo
 • naše společnost provádí údržbu Služeb; nebo
 • připojujete se nepřiměřenou rychlostí internetového připojení a / nebo šířkou pásma internetového připojení.

TRVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK

Tyto Podmínky se uzavírají na dobu neurčitou. Pokud zrušíte svůj účet a pokud služba nezahrnuje vytvoření účtu, máte právo zrušit / ukončit tyto podmínky odstraněním příslušné hry, aplikace nebo softwaru služby ze svého zařízení.

13.ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Rozhodné právo

Tyto Podmínky a všechny právní vztahy mezi vámi a naší Společností se musí řídit a interpretovat v souladu s Občanským zákoníkem České republiky (zákon č. 40/1964 Sb.) A ostatními zákony České republiky. Úmluva OSN o prodeji (CISG) se nepoužije. Pokud jurisdikce vašeho bydliště zakazuje naší společnosti vymáhat dodržování ustanovení o rozhodném právu, nic v těchto Podmínkách neomezuje vaše práva na základě zákonů, kterými se řídí vaše bydliště.

Příslušnost soudů

Slovenské soudy mají výlučnou pravomoc řešit spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami a všechny právní vztahy mezi vámi a společností.

Alternativní řešení sporů (pouze pro spotřebitele Evropské unie)

Berete na vědomí, že pokud jste spotřebitelům s bydlištěm v Evropské unii, můžete na řešení sporů o online nákupech použít online (alternativní) platformu pro řešení sporů zřízenou Evropskou komisí - bez toho, abyste se obrátili na soud. Tato online platforma pro řešení sporů je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Berete také na vědomí, že pokud jste spotřebitelům s bydlištěm v Evropské unii, máte právo zahájit postup alternativního řešení sporů v subjektu alternativního řešení sporů. Seznam Slovenská subjektů alternativního řešení sporů, které jsou příslušné pro postup alternativního řešení sporů, je k dispozici na následujícím odkazu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

ZODPOVĚDNOST

Berete na vědomí, že Služby poskytované podle těchto podmínek jsou založeny na softwaru, který není bezchybný a naše společnost nezaručuje nepřetržitou funkčnost a neomezený přístup ke všem službám. Naše společnost neposkytuje a tímto se zříká jakýchkoli výslovných, předpokládaných nebo zákonných záruk včetně předpokládaných záruk stavu, nepřetržitého používání, přesnosti dat (včetně, ale nejenom údajů o poloze), obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování práv třetích stran a záruky (pokud existují), které vzniknou v průběhu obchodování, používání nebo obchodních praktik. V maximálním možném rozsahu povoleném podle platných zákonů jsou vám služby poskytované "TAK JAK JSOU", bez záruky jakéhokoli druhu. Žádná ústní nebo písemná rada poskytnutá naší společností, jejími zaměstnanci nebo jinými zástupci nepředstavuje záruku. Naše společnost si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo ukončit poskytování Služeb a / nebo podporu Služeb bez uvedení důvodu.

Naše společnost neodpovídá za žádné zvláštní, náhodné nebo následné škody, které vzniknou v důsledku přístupu, používání a / nebo nesprávného fungování Služeb, včetně, ale nejen, škod na majetku, ztráty dobrého jména, selhání nebo selhání zařízení av rozsahu povoleném zákonem, škody na zdraví, na vlastnictví, ušlém zisku nebo represivních škodách z jakýchkoliv příčin řízení vyplývajících z těchto podmínek a / nebo souvisejících s těmito podmínkami a / nebo službami, bez ohledu na to, zda k nim došlo v důsledku deliktu (včetně nedbalosti), odpovědnosti nebo jinak a zda byla naše společnost informována o možnosti takových škod. Zakázáním nebo vymazáním účtu v souladu s těmito Podmínkami nemáte žádný nárok na náhradu škody, ušlý zisk nebo jinou kompenzaci vyplývající z této události. Nemáte také nárok na náhradu škody, ušlý zisk nebo jinou kompenzaci, pokud naše společnost uplatní právo zrušit nebo ukončit poskytování Služeb a / nebo podporu Služeb.

Některé jurisdikce nepovolují zřeknutí se odpovědnosti nebo omezení, jako jsou ty, které jsou uvedeny výše; výše uvedené podmínky se na vás proto nemusí vztahovat. Namísto toho se v takových jurisdikcích výše uvedené vyloučení odpovědnosti a omezení budou uplatňovat pouze v rozsahu povoleném zákony těchto jurisdikcí. Kromě toho můžete mít ve své jurisdikci další zákonná práva a nic v těchto Podmínkách neporušuje zákonná práva, které můžete mít jako spotřebitel Služeb.

Naše společnost neodpovídá za žádné zpoždění nebo neplnění povinností vyplývající z příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu naší společnosti, včetně mimo jiné jakéhokoliv neplnění povinností vyplývajících z nepředvídaných okolností nebo za příčiny, které jsou mimo kontrolu společnosti, jako jsou skutky božské, válečné , terorismus, nepokoje, embarga, činy civilních nebo vojenských orgánů, požáry, povodně, nehody, stávky nebo nedostatek dopravních prostředků, pohonných hmot, energie, práce nebo materiálů.

Musíte odškodnit naši společnost a chránit ji před neoprávněnými řízeními, nároky, škodami a náklady třetích stran (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku porušení vašich záruk a povinností stanovených v těchto podmínkách.

VZDÁNÍ SE PRÁV

Neschopnost naší společnosti požadovat nebo vynutit přísně provedení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebo neprovedení jakéhokoli práva podle těchto podmínek nebude vykládáno jako zřeknutí se nebo vzdání se práva naší společnosti uplatnit nebo se spoléhat na takové ustanovení nebo v tomto nebo v jakémkoli jiném případě.

Výslovné zřeknutí se jakékoliv ustanovení, podmínky nebo požadavky těchto podmínek ze strany naší společnosti nebude znamenat zřeknutí se jakékoli budoucí povinnosti dodržet takové ustanovení, podmínku nebo požadavek.

S výjimkou případů výslovně a konkrétně stanovených v těchto podmínkách se žádné prohlášení, prohlášení, souhlasy, vzdání se práva nebo jiné činy nebo opomenutí naší společnosti nebudou považovat za změnu těchto podmínek ani za předpisové, pokud nejsou zdokumentovány fyzicky písemně, rukou podepsané a řádně jmenovaným zástupcem naší společnosti.

POSTOUPENÍ PRÁV

Naše společnost je oprávněna postoupit tyto Podmínky, celé nebo částečně, třetí straně bez vašeho předchozího písemného souhlasu. Bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti nemáte právo postoupit ani delegovat žádná práva a / nebo povinnosti podle těchto podmínek.

Společnost a vy nemáte nárok na jednostranné uplatnění práv na započtení vzájemných pohledávek.

AKTUALIZACE PODMÍNEK

Naše společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně aktualizovat v reakci na měnící se právní, technický nebo obchodní vývoj. Naše společnost plánuje pravidelně zlepšovat a optimalizovat Služby, a proto může naše společnost také aktualizovat tyto Podmínky. Pokud příslušné právní předpisy nebudou vyžadovat jinak, naše společnost vám oznámí jakékoli změny těchto podmínek nejméně sedm (7) dní před vstupem těchto změn těchto podmínek. Pokud neprovedete žádné výhrady nebo námitky proti těmto změnám ve stanovené lhůtě sedmi (7) dnů, tyto změny se považují za přijaté vámi a jste těmito změnami právně zavázáni.

Závěrečná ustanovení

Všechny změny / dodatky k těmto Podmínkám musí být provedeno písemnou formou a dohodnuté vámi a naší Společností, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Kromě smluvních ujednání stanovených v těchto podmínkách neexistují žádné vedlejší smluvní dohody.

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek zcela nebo částečně neplatné, nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, bude takové ustanovení v požadovaném rozsahu odděleno od těchto podmínek a bude bezpředmětné bez zrušení platnosti ostatních ustanovení těchto podmínek a nebude žádným způsobem ovlivňují jakékoliv další okolnosti a / nebo platnost a / nebo prosazování těchto podmínek.

Koncový uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny faktury a jiné potvrzení týkající se poplatků a plateb provedených prostřednictvím Služeb a / nebo naší společnosti budou doručeny Koncovému uživateli elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu a / nebo prostřednictvím příslušné mobilní aplikace.

PODPORA, KOMUNIKACE A STÍŽNOSTI

Naše společnost dělá vše pro to, aby vám pomocí našich služeb přinesla nejlepší zkušenosti. Pokud máte jakékoliv dotazy, návrhy, stížnosti, nároky nebo potřebujete podporu, kontaktujte naši společnost pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

V případě porušení záruk naší společnosti nebo v případě, že služby nesplňují tyto podmínky, máte právo na to, aby byla služba opravena bez zbytečného odkladu, pokud jde o chyby nebo chyby bezplatně podle těchto podmínek. Pokud dojde k chybě nebo chybě Služby, kterou nelze jednoznačně napravit, máte právo odstoupit od smlouvy / smlouvy (Podmínky).

Pokud podáte reklamaci nebo stížnost, naše společnost vyřídí reklamaci / stížnost do třiceti (30) dnů ode dne podání žádosti nebo stížnosti.

Obchodní jméno: ToucApp technologies, s.r.o.

Sídlo: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 513 152

Email:

Telefonní číslo: