header img

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky používania („Podmienky) upravujú vzťah medzi Vami ako Konečným užívateľom („vy“ alebo „Konečný užívateľ“) a našou spoločnosťou ToucApp Technologies, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), sídlo Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 513 152, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 97029/B („Spoločnosť“)-. Tieto Podmienky stanovujú všetky podmienky k Vášmu prístupu, inštalácii a/alebo používaniu služieb, softvéru, aplikácie Thouc mobile, iných aplikácií a ďalších produktov našej Spoločnosti Vami („Služba“ alebo „Služby“). Používanie našich Služieb sa zároveň spravuje zásadami ochrany osobných údajov našej spoločnosti. Tieto podmienky predstavujú kompletnú dohodu týkajúcu sa prístupu, inštalácie a používaniu Služieb medzi Vami ako Konečným užívateľom a našou Spoločnosťou a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a záruky medzi Vami ako Konečným užívateľom a Spoločnosťou.

Pred pristúpením, inštaláciou alebo použitím akejkoľvek z našich Služieb, musíte súhlasiť s týmito Podmienkami a so zásadami našej spoločnosti o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nebudete súhlasiť s týmito Podmienkami, alebo s ktoroukoľvek ich časťou, nie ste oprávnený na prístup, inštaláciu a/alebo použitie akejkoľvek z našich Služieb. V momente Vášho prístupu, inštalácie a/alebo použitia akejkoľvek z našich Služieb, tieto Podmienky sú uzavreté medzi Vami a našou Spoločnosťou pričom ste povinný súhlasiť s týmito Podmienkami. V prípade Vášho prístupu, inštalácie a/alebo použitia ktorejkoľvek z našich Služieb prostredníctvom inej platformy alebo sociálnej siete, napríklad Facebook alebo Google+ („SNS“) alebo platformy inej aplikácie (distribučné platformy) napríklad, Appstore spoločnosti Apple, Google Play (Android), Steam a Windows Phonestore („ Aplikačné platformy“), ste povinný súhlasiť s  podmienkami týchto aplikačných platforiem a s týmito Podmienkami. V prípade, že naša Spoločnosť vydá akékoľvek špecifické podmienky alebo postupy pre špecifickú Službu, ste povinný súhlasiť tiež s týmito špecifickými podmienkami alebo postupmi a s týmito Podmienkami k prístupu, inštalácii a/alebo k použitiu tej špecifickej Služby. V prípade nesúladu medzi špecifickými podmienkami a týmito Podmienkami, špecifické podmienky majú prednosť.

Musíte mať minimálne osemnásť (18) rokov, alebo vek plnej spôsobilosti na právne úkony podľa práva štátu, ktoré sa na Vás vzťahuje (pokým je iný ako 18) na použitie Služieb.

ÚČET

Na prístup, inštaláciu alebo použitie niektorých z našich Služieb, budete musieť vytvoriť účet. Na vytvorenie účtu musíte mať platnú e-mailovú adresu a poskytnúť našej spoločnosti pravdivé, správne a úplné informácie v registračnom procese a tieto informácie udržiavať správne a úplné. Musíte bez zbytočného odkladu odškodniť našu spoločnosť za akékoľvek škody a / alebo náklady spôsobené našej spoločnosti nesprávnymi a / alebo neúplnými údajmi, ktoré ste poskytli. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naša spoločnosť je oprávnená získať informácie na overenie vášho členského štátu bydliska podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1128 zo dňa 14.06.2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu („Nariadenie o  prenosnosti“), v prípade, že je Nariadenie prenosnosti aplikovateľné. Ak neposkytnete našej spoločnosti informácie a spoluprácu na žiadosť našej Spoločnosti v súlade s nariadením o prenosnosti a bez týchto informácií a spolupráce naša spoločnosť nemôže overiť váš členský štát bydliska podľa nariadenia o prenosnosti, nemáte právo používať príslušnú cezhraničnú Službu podľa Nariadenia o prenosnosti.

Na vytvorenie účtu musíte mať najmenej osemnásť (18) rokov alebo vek plnej spôsobilosti na právne úkony vo vašej jurisdikcii (ak je iný ako 18 rokov). Nemáte oprávnenie udeľovať prístup k účtu tretím stranám a ste povinní prijať všetky potrebné opatrenia na zabránenie prístupu tretích osôb na váš účet. Heslo účtu musíte pravidelne meniť (aspoň každé tri mesiace). Naša spoločnosť je oprávnená kedykoľvek od vás požadovať okamžitú zmenu hesla.

Účet je neprenosný. Nesiete plnú zodpovednosť za svoju činnosť na svojom účte a naša spoločnosť môže pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek činnosť v rámci vášho účtu, ktorá porušuje túto EULA a / alebo iné zásady našej spoločnosti.

Pokiaľ nie je v konkrétnej Službe stanovené inak, máte právo kedykoľvek odstrániť svoj účet. Naša spoločnosť je oprávnená okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia deaktivovať alebo odstrániť váš účet, ak porušíte tieto Podmienky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naša spoločnosť deaktivuje alebo odstráni váš účet, ak bude naša spoločnosť povinná deaktivovať alebo vymazať váš účet podľa príslušných zákonov a / alebo rozhodnutí príslušného štátneho orgánu. Naša spoločnosť je oprávnená okamžite zablokovať váš účet, ak naša spoločnosť a / alebo jej partneri zistia podvodnú aktivitu alebo krádež. Naša spoločnosť je tiež oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia deaktivovať alebo odstrániť účty, ktoré nie sú aktívne alebo používané.

Naša spoločnosť nezodpovedá za stratu hesla na váš účet ani za stratu alebo vymazanie vášho účtu. Beriete na vedomie, že nevlastníte účet, účet je iba prostriedkom na získanie prístupu k príslušnej Službe.

SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A ZMLUVY UZATVORENÉ NA DIAĽKU – PRÁVO NA ODSTÚPENIE (LEN EURÓPSKY SPOTREBITELIA)

Podľa platných právnych predpisov EÚ sú tieto Podmienky zmluvou na diaľku uzatvorenou medzi vami ako spotrebiteľom a našou spoločnosťou výlučne prostredníctvom komunikácie na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti zástupcov našej Spoločnosti a vás ako spotrebiteľa.

Preto ak ste európskym spotrebiteľom (spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti), máte právo odstúpiť od zmluvy na diaľku do štrnástich (14) dní bez uvedenia nejaký dôvod. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich (14) dňoch odo dňa uzavretia zmluvy na diaľku. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musíte našu spoločnosť informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy na diaľku jednoznačným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zašlete svoju správu týkajúcu sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Beriete na vedomie, že vaše právo na odstúpenie od zmluvy uvedené vyššie zanikne v prípade, ak sa vykonávanie Služieb začalo s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie od týchto Podmienok ako zmluvy na diaľku. Tieto informácie sa vzťahujú aj na všetky nákupy v aplikácii uskutočnené v rámci Služieb.

Týmto udeľujete našej spoločnosti výslovný súhlas so začatím vykonávania služieb podľa týchto podmienok ako zmluva na diaľku pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy a týmto potvrdzujete, že ste boli riadne informovaní o strate právo odstúpiť od týchto podmienok ako zmluvy na diaľku udelením tohto súhlasu. Tento súhlas a informácie sa vzťahujú aj na všetky nákupy v aplikácii uskutočnené v rámci Služieb.

APLIKÁCIA THOUC

Aplikácia Thouc je navrhnutá na spojenie dvoch koncových používateľov (poskytovateľ a používateľ), ktorí majú v úmysle uzavrieť medzi sebou dohodu o poskytovaní služby („aplikácia Thouc“). Poskytovateľ je koncový používateľ, ktorý v rámci aplikácie Thouc označí ponuku na poskytnutie služby pre ostatných koncových používateľov, ktorí sú schopní vyhľadávať, kontrolovať a / alebo akceptovať ponuku poskytovateľa („Poskytovateľ“). Používateľ je koncovým používateľom, ktorý prostredníctvom aplikácie Thouc prijíma ponuku Poskytovateľa na poskytovanie príslušnej služby (ďalej len „Používateľ“).

Thouc Zmluva

V prípade, že užívateľ prostredníctvom aplikácie Thouc prijme ponuku Poskytovateľa na poskytnutie služby, osobitnú zmluvu o poskytovaní ponúkanej služby uzatvára výlučne poskytovateľ a užívateľ (ďalej len „Zmluva Thouc“ alebo „Dohoda Thouc“)). Naša spoločnosť nebude nikdy zmluvnou stranou tejto zmluvy Thouc nie je právne a / alebo inak zodpovedná za túto zmluvu Thouc ani za akékoľvek porušenia zmluvy Thouc spôsobené Poskytovateľom a / alebo Používateľom. Aplikácia Thouc je navrhnutá výhradne na to, aby poskytovala rozhranie pre poskytovateľov a používateľov, aby mohli uzavrieť Zmluvu Thouc, avšak iba poskytovatelia a používatelia sú voči sebe navzájom zodpovední za vykonávanie svojich práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy Thouc (najmä Poskytovateľ je povinný poskytnúť ponúknutú a akceptovanú službu Používateľovi a Používateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu za službu).

Povaha služby, odmena za službu a ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním služby ponúkanej poskytovateľom sú dojednané a dohodnuté výlučne medzi poskytovateľom a používateľom prostredníctvom aplikácie Thouc a rozhraním / možnosťami povolenými v rámci Poskytovateľa a Používateľom. Thouc App. Naša spoločnosť neupravuje ani neporušuje podmienky dojednané a / alebo dohodnuté medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Naša spoločnosť môže Poskytovateľovi a / alebo Užívateľovi odporučiť iba tie podmienky, ktoré sa týkajú poskytovania služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie Thouc, ktoré nie sú pre Poskytovateľa a / alebo Užívateľa záväzné ani konečné.

Poskytovateľ a užívateľ berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich identifikačné, kontaktné a platobné informácie (spracované aj našou Spoločnosťou) si budú medzi poskytovateľom a používateľom vymieňať za účelom plnenia zmluvy Thouc medzi Poskytovateľom a Používateľom.

Zodpovednosť

Naša spoločnosť nie je oprávnená vykonávať vo svojom mene a / alebo v mene užívateľa a / alebo poskytovateľa žiadne nároky a / alebo škody voči Poskytovateľovi a / alebo Používateľovi, ak poskytovateľ neposkytuje služby podľa Thouc dohody a / alebo ak Užívateľ nezaplatí odmenu a / alebo ak Poskytovateľ a / alebo Používateľ akýmkoľvek spôsobom porušuje zmluvu Thouc. Naša spoločnosť nepreberá zodpovednosť za konanie a / alebo nečinnosť Poskytovateľa a Užívateľa. Všetci koncoví používatelia (poskytovatelia a používatelia) sú povinní dodržiavať všetky príslušné zákony, ktoré sa týkajú / vzťahujú sa na služby ponúkané prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo poskytované na základe zmluvy Thouc. Naša spoločnosť nezodpovedá za dodržiavanie platných zákonov týkajúcich sa služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie Thouc a poskytovaných na základe Zmluvy Thouc. Naša spoločnosť nezodpovedá za dodržiavanie platných zákonov koncovými používateľmi (poskytovateľmi a používateľmi). Žiadny z poskytovateľov a používateľov nekoná v mene našej spoločnosti. Poskytovatelia a používatelia nie sú zamestnancami našej spoločnosti a / alebo zamestnancami pridružených spoločností našej spoločnosti. Naša spoločnosť nie je zástupcom Poskytovateľa a Používateľa. Ak sa poskytovateľom a / alebo používateľom ponúknutím a / alebo poskytovaním služieb prostredníctvom aplikácie Thouc a na základe Zmluvy Thouc stáva povinnosťou platiť všetky povinné dane, odvody a / alebo iné platby podľa záväzného / uplatniteľného zákona, tieto dane, odvody a / alebo iné platby musí znášať výlučne Poskytovateľ a / alebo Užívateľ, ktorý je povinný ich zaplatiť podľa záväzného / platného zákona a naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto dane, odvody a / alebo iné platby. Všetci koncoví používatelia (poskytovatelia a používatelia) musia bez zbytočného odkladu odškodniť našu spoločnosť za akékoľvek škody a / alebo náklady, ktoré jej vzniknú, ak akýkoľvek záväzok voči našej spoločnosti vyplýva zo záväzného / uplatniteľného zákona z dôvodu, ktorý Poskytovateľ ponúkol a / alebo poskytoval službu Používateľovi prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo na základe dohody Thouc. Všetky ponúkané a / alebo poskytované služby sa nesmú vykonávať ako systematická zárobková činnosť, inak bude poskytovateľ musieť splniť všetky zákonné povinnosti podľa platných zákonov a / alebo jurisdikcií, aby mohol ponúknuť a / alebo poskytnúť takúto službu (napr. Získať všetky licencie , osvedčenia a / alebo iné povinné povolenia, vyplácanie vkladov, vykonanie oznámenia príslušnému štátnemu orgánu, používanie a / alebo získanie povinného vybavenia atď.); tieto povinnosti musí poskytovateľ splniť pred ponúkaním a / alebo poskytovaním takejto služby prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo na základe dohody Thouc. Poskytovateľ je povinný zachovať platnosť všetkých vyššie uvedených dokumentov. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať od Poskytovateľa predloženie dôkazov a predloženie na preskúmanie všetky potrebné licencie, povolenia, schválenia, oprávnenia, registrácie a osvedčenia.

Poplatky a Thouc

Účet zaregistrovaný v aplikácii Thouc je bezodplatný. Ak si koncový užívateľ vyberie pozíciu poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený ponúkať poskytovanie služieb za fixný poplatok stanovený v aplikácii Thouc (ďalej len „poplatok“), ktorý bude Spoločnosti vyplatený. Poskytovateľ môže nakupovať a pripisovať prostriedky (thouc.) v rámci aplikácie Thouc, ktorá predstavuje zálohu na poplatok („Thouc“). Po poskytnutí ponúkanej služby Poskytovateľom na základe Zmluvy Thouc Poskytovateľovi sa poplatok stáva splatným a Poskytovateľ je povinný zaplatiť Poplatok našej Spoločnosti podľa týchto Podmienok. Ak má Poskytovateľ dostatok Thoucu, bude poplatok vrátený (započítaný) s dostupným Thoucom poskytovateľa. Ak Poskytovateľ nemá dostatok Thoucu, nebude mu ponúknuté ponúkať ďalšie služby prostredníctvom aplikácie Thouc, kým si poskytovateľ nezakúpi dostatočné množstvo Thoucu za poplatok. Ak Poskytovateľ požiada spoločnosť (prostredníctvom aplikácie Thouc alebo iným spôsobom) o vrátenie nespätého Thouc (vyplatená záloha), bude mu naúčtovaná náhrada nákladov našej spoločnosti vo výške päť [5%] percent zo sumy. Poskytovateľ požiadal o náhradu. Neviazaný Thouc (vyplatená záloha), odpočítaný z úhrady nákladov našej spoločnosti vo výške piatich [5%], bude vrátený Poskytovateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa, keď Poskytovateľ požiadal o vrátenie nevykonaného Thouc ( vyplatená záloha).

Preprava (zdieľaná spolujazda)

Ak služby ponúkané poskytovateľom prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo poskytované podľa dohody Thouc zahŕňajú prepravu osôb a / alebo iných dopravných prostriedkov, logistiky a / alebo dodávky, musí ísť o spoločnú jazdu výlučne medzi poskytovateľom (ako náhodný vodič) a za podmienok dohodnutých výlučne medzi Poskytovateľom a používateľom a podľa Thouc dohody bez akéhokoľvek právneho a / alebo faktického vplyvu z našej spoločnosti na našu spoločnosť. Naša spoločnosť neposkytuje prepravné služby. Spoločná jazda znamená príležitostnú jazdu a služby ponúkané prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo poskytované na základe dohody Thouc sa nesmú vykonávať ako systematická zárobková činnosť, v opačnom prípade bude poskytovateľ musieť splniť všetky zákonné povinnosti podľa platného práva a / alebo rozhodovacej praxe súdov s cieľom ponúknuť a / alebo zabezpečiť takúto prepravu služieb (napr. získať všetky licencie, osvedčenia a / alebo iné povinné povolenia, zaplatiť vklady, vykonať oznámenie príslušnému štátnemu orgánu, použiť a / alebo získať povinné vybavenie atď.); tieto povinnosti musí poskytovateľ splniť pred ponúknutím a / alebo poskytnutím takejto prepravy služieb prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo podľa dohody o Thouc. Poskytovateľ je povinný zachovať platnosť všetkých vyššie uvedených dokumentov. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať od Poskytovateľa predloženie dôkazov a predloženie na preskúmanie všetky potrebné licencie, povolenia, schválenia, oprávnenia, registrácie a osvedčenia. Všetci koncoví používatelia (poskytovatelia a používatelia) potvrdzujú, že ich schopnosť získavať, ponúkať a / alebo poskytovať prepravné, logistické a / alebo prepravné služby prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo na základe dohody Thouc nerobí z našej spoločnosti poskytovateľa prepravných, logistických a / alebo doručovacích služieb a / alebo prepravného dopravcu. Naša spoločnosť nezodpovedá za veci a / alebo vybavenie, ktoré budú stratené, chýbajúce alebo nájdené vo vozidlách Poskytovateľov a / alebo Používateľov. Ponuka a poskytovanie služieb prostredníctvom aplikácie Thouc nesmie zahŕňať nezákonnú prepravu nezákonného tovaru a / alebo nezákonných materiálov.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť a udržiavať všetko vybavenie a prostriedky potrebné na vykonávanie týchto služieb - prepravu na vlastné náklady Poskytovateľa, vrátane automobilu, smartfónu atď. Poskytovateľ je tiež zodpovedný za úhradu všetkých nákladov, ktoré vzniknú Poskytovateľovi v priebehu vykonávania zmluvy a to vrátane ale nie výlučne len paliva, nákladov na mobilný dátový plán, poplatkov za daň, amortizácie vozidla, poistenia, príslušných daní z príjmu právnických osôb a miezd atď.

Propagačné lístky a kódy

Naša spoločnosť môže vydávať propagačné lístky a / alebo kódy, ktoré môžu do vášho účtu pridať ďalšie Thoucs, ďalšie výhody a / alebo funkcie. Všetky lístky a / alebo kódy:

 • Môžu byť vydané na obmedzený čas a/alebo použitie;
 • Musia sa používať v súlade so všetkými špecifickými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na tieto lístky a/alebo kódy (ak sú takéto osobitné podmienky vydané);
 • Musia byť použité legálne a len na určený účel;
 • Nesmú sa kopírovať, predávať a/alebo prevádzať na iné osoby akýmkoľvek iným spôsobom;
 • Nesmú sa poskytovať širokej verejnosti.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zdržať alebo znižovať kredity, iné výhody alebo vlastnosti získané používaním týchto lístkov a / alebo kódov vami alebo akýmkoľvek iným koncovým používateľom, ak naša spoločnosť zistí alebo sa domnieva, že použitie alebo získanie lístka / kódu bolo chybné, bol získaný podvodom, nezákonným porušením príslušných podmienok pre tieto lístky / kódy a / alebo týchto Podmienok.

Hodnotenia:

Poskytovateľ berie na vedomie, že používatelia budú môcť hodnotiť poskytovateľov, pri poskytovaní služieb prostredníctvom aplikácie Thouc a / alebo na základe dohody Thouc. Toto hodnotenie je prepojené s účtom poskytovateľa a je k dispozícii všetkým používateľom.

LICENCIA

Všetky naše služby sú pre vás licencované, nie predávané. Naša spoločnosť vám udeľuje osobnú, neprenosnú, nesublicencovateľnú, obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na prístup a používanie služieb pre svoje osobné a nekomerčné použitie v súlade s podmienkami stanovenými v týchto podmienkach. Nesmiete používať žiadnu zo Služieb na žiadny iný účel, ako je účel výslovne stanovený v týchto Podmienkach. Máte právo na prístup, inštaláciu a používanie Služieb výlučne na zariadeniach, ktoré priamo vlastníte alebo kontrolujete. Udelenie licencie podľa týchto podmienok a / alebo doručenie / poskytnutie služieb vám nikdy nebude mať za následok prevod akýchkoľvek práv týkajúcich sa služieb a / alebo digitálneho obsahu zahrnutého v službách.

Nemáte tiež povolené:

 • verejne vystavovať a / alebo poskytovať Služby tretím stranám;
 • meniť a dopĺňať alebo upravovať Služby, s výnimkou rozsahu povoleného záväzným zákonom
 • dekompilovať alebo spätne analyzovať alebo sa pokúsiť extrahovať alebo inak použiť zdrojový kód Služieb a / alebo iných softvérových produktov našej spoločnosti;
 • zlúčiť Služby s akýmkoľvek iným obsahom;
 • sublicencovať Služby tretím stranám;
 • poskytnúť prístup k službám osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky vekového obmedzenia;
 • komerčne prenajímať, prenajímať, predávať a / alebo akýmkoľvek iným spôsobom komerčne poskytovať služby tretím stranám.

Licencia udelená v tomto dokumente automaticky a súčasne zruší spolu s ukončením týchto Podmienok. Po ukončení týchto Podmienok musíte okamžite prestať používať príslušnú Službu a účet súvisiaci s príslušnou Službou (ak bol vytvorený) a naša spoločnosť je oprávnená tento účet zablokovať a odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky autorské práva a ochranné známky vrátane zdrojového kódu, databáz, log a vizuálnych vzorov sú vlastníctvom našej spoločnosti a sú chránené autorskými právami, zákonmi o ochranných známkach a / alebo obchodným tajomstvom a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Používaním Služieb nezískate žiadne vlastnícke práva na duševné vlastníctvo.

OKAMIH DORUČENIA SLUŽBY

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že príslušná služba je vám úplne doručená, ak je splnená aspoň jedna z troch nasledujúcich podmienok:

 • v okamihu, keď je prístup k príslušnej Službe povolený prostredníctvom online komunikačnej metódy; alebo
 • v okamihu, keď ste dokončili sťahovanie a / alebo inštaláciu služby do svojho zariadenia; alebo
 • v okamihu, keď ste schopní službu používať.

OBSAH PRE UŽÍVATEĽOV

Ak zdieľate, odovzdávate, odosielate alebo prenášate akýkoľvek obsah (napr. Obrázky, videá, zvuky, texty, materiály a ďalšie údaje a informácie) v rámci Služieb alebo prostredníctvom Služieb a Služby umožňujú takúto funkciu zdieľania / odovzdávania / odovzdávania / prenosu („Obsah používateľa“) Zaručujete a vyhlasujete, že zdieľanie, nahrávanie, odosielanie a prenos obsahu používateľa pri prístupe alebo používaní služieb je:

 • úplne v súlade s týmito podmienkami;
 • neporušuje žiadne zákony, zmluvné obmedzenia ani iné práva tretích strán a že máte povolenie od akejkoľvek tretej strany, ktorej osobné údaje alebo duševné vlastníctvo sú obsiahnuté v obsahu používateľa;
 • bez vírusov, adwaru, spywaru, červov a / alebo iného škodlivého kódu;
 • presné a nedôverné a / alebo zavádzajúce.

Zdieľaním, nahrávaním, odoslaním a / alebo prenosom Užívateľského obsahu v rámci Služieb alebo prostredníctvom Služieb udeľujete našej Spoločnosti nevýhradnú, sublicencovateľnú, prevoditeľnú, bezplatnú a celosvetovú licenciu na používanie, distribúciu, úpravu, kopírovanie, prispôsobovanie, verejne predvádzanie alebo zobrazovanie, vysielanie, prevádzanie, prenajímanie, komercionalizovanie, predávanie, prekladanie a / alebo poskytovanie prístupu k elektronickému vysielanie, komunikácii s verejnosťou prostredníctvom telekomunikácií, zobrazovať, vykonávať, vstupovať do počítačovej pamäte a používať a akýmkoľvek spôsobom praktikovať váš užívateľský obsah, ako aj všetky jeho modifikované a odvodené diela v súvislosti s poskytovaním služieb vrátane marketingu a propagácie služieb. Ďalej týmto udeľujete našej spoločnosti bezpodmienečné, neodvolateľné právo používať a využívať svoje meno, podobu a akékoľvek ďalšie informácie alebo materiál obsiahnutý v akomkoľvek obsahu používateľa a v súvislosti s akýmkoľvek obsahom používateľa bez akýchkoľvek záväzkov voči vám. S výnimkou prípadov, keď to zákon zakazuje, zriekate sa akýchkoľvek práv na pridelenie a / alebo morálnych práv, ktoré môžete mať vo svojom obsahu používateľa, bez ohľadu na to, či sa váš obsah akýmkoľvek spôsobom zmenil alebo upravil.

Naša spoločnosť si neuplatňuje žiadne vlastnícke práva k vášmu používateľskému obsahu a nič v týchto Podmienkach nemá za cieľ obmedziť všetky práva, ktoré by ste mohli potrebovať na používanie a využívanie vášho užívateľského obsahu. Naša spoločnosť nemá žiadnu povinnosť monitorovať alebo presadzovať svoje práva duševného vlastníctva k vášmu užívateľskému obsahu.

Naša spoločnosť je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek upravovať, upravovať, meniť, monitorovať, deaktivovať a / alebo vymazať akýkoľvek Používateľský obsah. Nesiete plnú zodpovednosť za všetok obsah používateľa, ktorý zdieľate, odovzdávate, odosielate a / alebo prenášate v rámci našich služieb alebo prostredníctvom našich služieb, a musíte bez zbytočného odkladu odškodniť našu spoločnosť za akékoľvek škody a / alebo náklady, ktoré našej spoločnosti spôsobí obsah používateľa, ktorý bol zdieľaný, odovzdaný, odoslaný alebo prenesený v rámci našich Služieb alebo prostredníctvom nich.

Beriete na vedomie, že naša spoločnosť nebude monitorovať ani monitorovať a dokonca ani nedokáže monitorovať každý obsah používateľa. Použitím služieb môžete byť vystavení obsahu používateľa, ktorý je urážlivý, neslušný alebo inak nie je v súlade s vašimi očakávaniami. Používanie Služieb je výlučne na vaše vlastné riziko.

Na základe vlastného uváženia našej spoločnosti môžu zástupcovia, zamestnanci a / alebo technológia / softvér našej spoločnosti monitorovať a / alebo zaznamenávať vaše činnosti v rámci Služieb a / alebo všetku vašu komunikáciu, ktorú vykonávate v rámci Služieb a prostredníctvom Služieb; vstupom do týchto podmienok týmto udeľujete našej spoločnosti neodvolateľný súhlas s takým monitorovaním, skríningom a zaznamenávaním.

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA

Keď pristupujete k niektorej zo služieb alebo ich využívate, nesmiete:

 • Narušiť alebo inak nepriaznivo ovplyvniť normálne fungovanie Služieb alebo inak konať spôsobom, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť skúsenosti ostatných používateľov pri používaní Služieb; zahŕňa to aj obchodovanie s výhrami a akýkoľvek iný druh manipulácie s rebríčkami, pričom sa využívajú chyby v službách, aby sa získala nespravodlivá výhoda oproti iným používateľom, a akýkoľvek iný čin, ktorý úmyselne zneužíva alebo je v rozpore s návrhom služieb;
 • používať akýkoľvek podvod, zneužívanie, automatizačný softvér, roboty, hacky, módy alebo akýkoľvek neautorizovaný softvér tretích strán určený na úpravu alebo zasahovanie do služieb;
 • meniť alebo odstraňovať oznámenia o autorských právach zo Služieb;
 • porušovať akýkoľvek zákon, predpis alebo predpis
 • zverejňovať akékoľvek informácie, ktoré obsahujú nahotu, nadmerné násilie a / alebo urážlivé témy alebo ktoré obsahujú odkaz na takýto obsah;
 • obťažovať, zahanbiť sa, vyhrážať sa, spamovať, šikanovať a / alebo iným spôsobom konať proti inému nežiaducemu používateľovi, ako je opakované zasielanie nevyžiadaných správ alebo osobné útoky alebo vyhlásenia o rase, sexuálnej orientácii, náboženstve, dedičstve;
 • používať nenávistné výroky;
 • publikovať, uverejňovať, nahrávať alebo distribuovať akýkoľvek obsah používateľa, ktorý je nezákonný alebo ktorý nemáte povolenie na slobodnú distribúciu;
 • vydávať sa za inú osobu alebo nepravdivo naznačovať, že ste zamestnancom a / alebo zástupcom našej spoločnosti;
 • odovzdávať a / alebo šíriť vírusy, škodlivé kódy a / alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý má schopnosť zakázať, preťažiť alebo obmedziť riadne fungovanie Služieb, serverov našej spoločnosti, pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k Službám a / alebo k účty iných používateľov;
 • prostredníctvom Služieb sprístupňuje akýkoľvek materiál alebo informácie, ktoré porušujú akékoľvek autorské práva, ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá, právo na súkromie, právo na publicitu alebo iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu;
 • používať, odovzdávať a / alebo spracovávať akékoľvek osobné údaje iného používateľa v rozpore s platnými zákonmi;
 • upravovať, odstraňovať, meniť a / alebo akýmkoľvek iným spôsobom manipulovať so zabezpečením, šifrovaním a / alebo inou technológiou alebo softvérom, ktorý je súčasťou Služieb;
 • propagovať, povzbudzovať alebo sa podieľať na akejkoľvek vyššie opísanej zakázanej činnosti;
 • spôsobiť nepríjemnosť, obťažovanie, nepohodlie a / alebo škodu na majetku iným používateľom a / alebo tretej strane.

Beriete na vedomie, že konkrétna Služba môže ustanoviť ďalšie pravidlá správania, ktoré sa vzťahujú na túto konkrétnu službu, a ste povinní dodržiavať aj tieto ďalšie pravidlá. V niektorých prípadoch môžete byť požiadaný o poskytnutie dôkazu totožnosti alebo iného spôsobu overenia totožnosti, aby ste mohli pristupovať k službám alebo ich využívať, a súhlasíte s tým, že vám môže byť zamietnutý prístup k službám alebo ich využívanie, ak odmietnete poskytnúť dôkaz totožnosti alebo iným spôsobom budete brániť v overení totožnosti.

Beriete na vedomie, že reklamy, ponuky a iný sponzorovaný obsah pre rôzne produkty a služby sa vám môžu zobrazovať prostredníctvom / v rámci Služieb.

Súhlasíte s tým, že naša spoločnosť vás môže kontaktovať telefonicky alebo textovými správami (vrátane automatického systému vytáčania) na ktoromkoľvek telefónnom čísle, ktoré ste v súvislosti so Službami poskytli vy alebo vo vašom mene.

NÁKUPY SLUŽIEB (NÁKUPY V APLIKÁCII)

V niektorých Službách (hlavne v mobilných aplikáciách) budete mať možnosť nakupovať v aplikácii. Beriete na vedomie, že tieto nákupy v aplikácii sú dobrovoľné a služby sú plne funkčné bez týchto nákupov v aplikácii. Nákupom v aplikácii budete môcť kúpiť virtuálne objekty, kredity, tovar, položky, menu, meny, vstupenky, vzhľady, prístup, režimy alebo iný virtuálny obsah v závislosti od typu služby. Tento virtuálny obsah ste oprávnení nakupovať iba prostredníctvom našich služieb a nie iným spôsobom. Nemáte oprávnenie prevádzať žiadny virtuálny obsah v rámci Služby, pokiaľ to nie je výslovne povolené v príslušnej Službe. Pokiaľ to nie je výslovne povolené v príslušnej Službe, nesmiete predávať, nakupovať, vyplácať alebo inak prenášať virtuálny obsah žiadnej osobe alebo subjektu ani sa pokúšať o vyššie uvedené, vrátane iného používateľa alebo akejkoľvek inej tretej strany.

Plne uznávate a súhlasíte s tým, že všetky nákupy v aplikácii podliehajú cene alebo poplatku a vy budete musieť zaplatiť cenu alebo poplatok za virtuálny obsah, ktorý požadujete v rámci nákupu v aplikácii. Príslušná cena alebo poplatok za rôzny virtuálny obsah sa zobrazí v Službe a všetky ceny a poplatky budú zahŕňať príslušnú daň z pridanej hodnoty a ďalšie poplatky (ak je to stanovené platným zákonom). Realizácia nákupu v aplikácii závisí od aplikačných platforiem, SNS, príslušnej služby, platobného systému (poskytovateľ) a platobného systému (služba / kreditná karta), ktorý používate na zaplatenie nákupu v aplikácii. Naša spoločnosť je zodpovedná iba za to, aby vám v rámci príslušnej Služby doručila virtuálny obsah, ktorý ste si objednali a zaplatili prostredníctvom nákupu v aplikácii. Keď naša spoločnosť dostane príslušnú cenu alebo poplatok za nákup v aplikácii, pošle vám naša spoločnosť elektronickú faktúru a súhlasíte s tým, že za tieto nákupy dostanete iba elektronickú faktúru. Kým naša spoločnosť nedostane platbu za príslušnú cenu alebo poplatok za virtuálny obsah zakúpený pri kúpe v aplikácii, nemáte právo na prístup ani používať žiadny z virtuálneho obsahu, ktorý ste požadovali na zakúpenie.

Vy ako spotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od nákupu v aplikácii, ktorého predmetom je poskytovanie elektronického obsahu iným spôsobom ako na hmotnom nosiči, ak sa výkon začal s vaším výslovným súhlasom a potvrdili ste, že ste boli informovaný o tom, že ste vy týmto výslovným súhlasom stratíte právo na odstúpenie. Pokiaľ ide o nákupy v aplikácii, naša spoločnosť vám poskytuje tieto informácie a plne uznávate, že strácate právo odstúpiť od nákupu v aplikácii udelením našej spoločnosti súhlasu so začatím vykonávania virtuálneho obsahu alebo služby zakúpenej v obchode. - nákup pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej vyššie.

Týmto udeľujete našej spoločnosti výslovný súhlas na začatie vykonávania virtuálneho obsahu a služieb zakúpených prostredníctvom nákupu v aplikácii pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy a týmto potvrdzujete, že ste boli riadne informovaní o strate obsahu právo odstúpiť od nákupu v aplikácii udelením tohto súhlasu.

Tiež beriete na vedomie, že poskytovanie virtuálneho obsahu z nákupov v aplikácii na použitie v Službách je službou poskytovanou našou spoločnosťou, ktorá začína okamžite po tom, ako naša spoločnosť prijme váš nákup.

Plne uznávate, že naša spoločnosť nie je povinná poskytnúť vrátenie peňazí z akéhokoľvek dôvodu a že pri zatvorení účtu nezískate peniaze ani inú kompenzáciu za nevyužitý virtuálny obsah, či už ide o dobrovoľné alebo nedobrovoľné uzavretie. Všetky nákupy v aplikácii sú nevratné, pokiaľ osobitné pravidlá príslušnej Služby nestanovujú inak.

Konkrétne podmienky a pravidlá nákupu, prístupu alebo použitia akéhokoľvek virtuálneho obsahu prostredníctvom nákupu v aplikácii môžu byť stanovené v príslušnej Službe. Všetky podmienky a pravidlá týkajúce sa nákupu, prístupu alebo použitia akéhokoľvek virtuálneho obsahu a cien a poplatkov za rôzne nákupy v aplikácii sa môžu zmeniť. Naša spoločnosť je oprávnená kedykoľvek spravovať, regulovať, kontrolovať, upravovať alebo vylučovať akýkoľvek virtuálny obsah, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane v prípade, že by naša spoločnosť uplatnila také práva.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky práva na dokumentáciu, texty, dizajn, grafiku, obrázky, animácie, fotografie, hudbu, zvuky, postavy, objekty, príbehy, umelecké diela, morálne práva, prepisy, mechaniky hier, videá, údaje, logá, kódy, informácie a iný obsah, ktorý je súčasťou Služieb a / alebo zobrazený v rámci Služieb, je duševným vlastníctvom našej spoločnosti a je výlučne riadený našou spoločnosťou, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Tento obsah ste oprávnený používať iba za výslovných zmluvných podmienok stanovených v týchto podmienkach. Nemáte oprávnenie reprodukovať, kopírovať a / alebo poskytovať tento obsah tretím stranám.

OCHRANA ÚDAJOV

Naša spoločnosť spracuje všetky osobné a iné ako osobné údaje v súlade s platnými zákonmi, technologickými normami a zásadami ochrany osobných údajov našej spoločnosti. Plne uznávate a súhlasíte s tým, že naša spoločnosť bude tiež spracúvať vaše údaje, obsah používateľov a / alebo iné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete spolu s našou spoločnosťou, aj na interné analytické a štatistické účely, a to najviac desať (10) rokov po ukončení platnosti týchto podmienok a / alebo pokým prestanú existovať.

POŽIADAVKY NA HARDWARE

Niektoré služby majú minimálne softvérové a / alebo hardvérové požiadavky v závislosti od vybraného zariadenia alebo platformy. Pred prevzatím, inštaláciou, prístupom a / alebo použitím príslušnej služby ste zodpovední za splnenie týchto požiadaviek. Na prístup alebo používanie služieb online budete potrebovať aj prístup na internet. Naša spoločnosť nezodpovedá za nepríjemnosti, prerušenia a / alebo obmedzenia počas prístupu, inštalácie a / alebo používania služieb, ak:

 • používate nepodporované zariadenie; alebo
 • vaše zariadenie nespĺňa technické požiadavky stanovené v týchto podmienkach a / alebo technické požiadavky stanovené na webovej stránke služby (stránka produktu na aplikačnej platforme) a / alebo v rámci služby; alebo
 • používate nepodporovaný operačný systém a / alebo operačný systém, ktorý nie je aktuálny; alebo
 • naša spoločnosť vykonáva údržbu Služieb; alebo
 • pripájate sa neprimeranou rýchlosťou internetového pripojenia a / alebo šírkou pásma internetového pripojenia.

TRVANIE TÝCHTO PODMIENOK

Tieto Podmienky sa uzatvárajú na dobu neurčitú. Ak zrušíte svoj účet a ak služba nezahŕňa vytvorenie účtu, máte právo zrušiť / ukončiť tieto podmienky odstránením príslušnej hry, aplikácie alebo softvéru služby zo svojho zariadenia.

13.ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

Rozhodné právo

Tieto Podmienky a všetky právne vzťahy medzi vami a našou Spoločnosťou sa musia riadiť a interpretovať v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky (zákon č. 40/1964 Zb.) A ostatnými zákonmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o predaji (CISG) sa neuplatňuje. Ak jurisdikcia vášho bydliska zakazuje našej spoločnosti vymáhať dodržiavanie ustanovení o rozhodnom práve, nič v týchto Podmienkach neobmedzuje vaše práva na základe zákonov, ktorými sa riadi vaše bydlisko.

Právomoc súdov

Slovenské súdy majú výlučnú právomoc riešiť spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami a všetky právne vzťahy medzi vami a spoločnosťou.

Alternatívne riešenie sporov (len pre spotrebiteľov Európskej únie)

Beriete na vedomie, že ak ste spotrebiteľom s bydliskom v Európskej únii, môžete na riešenie sporov o online nákupoch použiť online (alternatívnu) platformu na riešenie sporov zriadenú Európskou komisiou - bez toho, aby ste sa obrátili na súd. Táto online platforma na riešenie sporov je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Beriete tiež na vedomie, že ak ste spotrebiteľom s bydliskom v Európskej únii, máte právo začať postup alternatívneho riešenia sporov v subjekte alternatívneho riešenia sporov. Zoznam slovenských subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú príslušné pre postup alternatívneho riešenia sporov, je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

ZODPOVEDNOSŤ

Beriete na vedomie, že Služby poskytované podľa týchto podmienok sú založené na softvéri, ktorý nie je bezchybný a naša spoločnosť nezaručuje nepretržitú funkčnosť a neobmedzený prístup ku všetkým službám. Naša spoločnosť neposkytuje a týmto sa zrieka akýchkoľvek výslovných, predpokladaných alebo zákonných záruk vrátane predpokladaných záruk stavu, nepretržitého používania, presnosti údajov (vrátane, ale nielen údajov o polohe), obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti pre konkrétny účel, neporušovania práv tretích strán a záruky (ak existujú), ktoré vzniknú v priebehu obchodovania, používania alebo obchodných praktík. V maximálnom možnom rozsahu povolenom podľa platných zákonov sú vám služby poskytované „TAK AKO SÚ“, bez záruky akéhokoľvek druhu. Žiadna ústna alebo písomná rada poskytnutá našou spoločnosťou, jej zamestnancami alebo inými zástupcami nepredstavuje záruku. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť alebo ukončiť poskytovanie Služieb a / alebo podporu Služieb bez uvedenia dôvodu.

Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne zvláštne, náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu, používania a / alebo nesprávneho fungovania Služieb, vrátane, ale nielen, škôd na majetku, straty dobrého mena, zlyhania alebo zlyhania zariadenia a v rozsahu povolenom zákonom, škody na zdraví, na vlastníctve, ušlom zisku alebo represívnych škodách z akýchkoľvek príčin konania vyplývajúcich z týchto podmienok a / alebo súvisiacich s týmito podmienkami a / alebo službami, bez ohľadu na to, či k nim došlo v dôsledku deliktu (vrátane nedbanlivosti), zodpovednosti alebo inak a či bola naša spoločnosť informovaná o možnosti takýchto škôd. Zakázaním alebo vymazaním svojho účtu v súlade s týmito Podmienkami nemáte žiadny nárok na náhradu škody, ušlý zisk alebo inú kompenzáciu vyplývajúcu z tejto udalosti. Nemáte tiež nárok na náhradu škody, ušlý zisk alebo inú kompenzáciu, ak naša spoločnosť uplatní právo zrušiť alebo ukončiť poskytovanie Služieb a / alebo podporu Služieb.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa zodpovednosti alebo obmedzenia, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie; vyššie uvedené podmienky sa na vás preto nemusia vzťahovať. Namiesto toho sa v takýchto jurisdikciách vyššie uvedené vylúčenia zodpovednosti a obmedzenia budú uplatňovať iba v rozsahu povolenom zákonmi týchto jurisdikcií. Okrem toho môžete mať vo svojej jurisdikcii ďalšie zákonné práva a nič v týchto Podmienkach neporušuje zákonné práva, ktoré môžete mať ako spotrebiteľ Služieb.

Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne oneskorenie alebo neplnenie povinností vyplývajúce z príčin, ktoré sú mimo primeranej kontroly našej spoločnosti, vrátane, okrem iného, akéhokoľvek neplnenia povinností vyplývajúcich z nepredvídaných okolností alebo za príčiny, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti, ako sú napríklad skutky božské, vojnové, terorizmus, nepokoje, embarga, činy civilných alebo vojenských orgánov, požiare, povodne, nehody, štrajky alebo nedostatok dopravných prostriedkov, pohonných hmôt, energie, práce alebo materiálov.

Musíte odškodniť našu spoločnosť a chrániť ju pred neoprávnenými konaniami, nárokmi, škodami a nákladmi tretích strán (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vzniknú v dôsledku porušenia vašich záruk a povinností stanovených v týchto podmienkach.

VZDANIE SA PRÁV

Neschopnosť našej spoločnosti požadovať alebo vynútiť prísne vykonanie akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok alebo nevykonanie akéhokoľvek práva podľa týchto podmienok sa nebude vykladať ako zrieknutie sa alebo vzdanie sa práva našej spoločnosti uplatniť alebo sa spoliehať na takéto ustanovenie alebo v tomto alebo v akomkoľvek inom prípade.

Výslovné zrieknutie sa akejkoľvek ustanovenia, podmienky alebo požiadavky týchto podmienok zo strany našej spoločnosti nebude znamenať zrieknutie sa akejkoľvek budúcej povinnosti dodržať takéto ustanovenie, podmienku alebo požiadavku.

S výnimkou prípadov výslovne a konkrétne stanovených v týchto podmienkach sa žiadne prehlásenia, vyhlásenia, súhlasy, vzdania sa práva alebo iné činy alebo opomenutia našej spoločnosti nebudú považovať za zmenu týchto podmienok ani za právne záväznú, pokiaľ nie sú zdokumentované fyzicky písomne, rukou podpísané a riadne menovaným zástupcom našej spoločnosti.

POSTÚPENIE PRÁV

Naša spoločnosť je oprávnená postúpiť tieto Podmienky, celé alebo čiastočne, tretej strane bez vášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu našej spoločnosti nemáte právo postúpiť ani delegovať žiadne práva a / alebo povinnosti podľa týchto podmienok.

Spoločnosť a vy nemáte nárok na jednostranné uplatnenie práv na započítanie vzájomných pohľadávok.

AKTUALIZÁCIA PODMIENOK

Naša spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky jednostranne aktualizovať v reakcii na meniaci sa právny, technický alebo obchodný vývoj. Naša spoločnosť plánuje pravidelne zlepšovať a optimalizovať Služby, a preto môže naša spoločnosť tiež aktualizovať tieto Podmienky. Pokiaľ príslušné právne predpisy nebudú vyžadovať inak, naša spoločnosť vám oznámi akékoľvek zmeny a doplnenia týchto podmienok najmenej sedem (7) dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien a doplnení týchto podmienok. Ak nevykonáte žiadne výhrady alebo námietky proti týmto zmenám a doplneniam v stanovenej lehote siedmich (7) dní, tieto zmeny a doplnenia sa považujú za prijaté vami a ste týmito zmenami právne zaviazaní.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky zmeny / dodatky k týmto Podmienkam musia byť vykonané písomnou formou a dohodnuté vami a našou Spoločnosťou, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach stanovené inak. Okrem zmluvných dohôd ustanovených v týchto podmienkach neexistujú žiadne vedľajšie zmluvné dohody.

Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok úplne alebo čiastočne neplatné, nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, bude takéto ustanovenie v požadovanom rozsahu oddelené od týchto podmienok a bude bezpredmetné bez zrušenia platnosti ostatných ustanovení týchto podmienok a nebude žiadnym spôsobom ovplyvňujú akékoľvek ďalšie okolnosti a / alebo platnosť a / alebo presadzovanie týchto podmienok.

Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky faktúry a iné potvrdenia týkajúce sa poplatkov a platieb vykonaných prostredníctvom Služieb a / alebo našej spoločnosti budú doručené Koncovému používateľovi elektronickou cestou prostredníctvom e-mailu a / alebo prostredníctvom príslušnej mobilnej aplikácie.

PODPORA, KOMUNIKÁCIA A SŤAŽNOSTI

Naša spoločnosť robí všetko pre to, aby vám pomocou našich služieb priniesla najlepšie skúsenosti. Ak máte akékoľvek otázky, návrhy, sťažnosti, nároky alebo potrebujete podporu, kontaktujte našu spoločnosť pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

V prípade porušenia záruk našej spoločnosti alebo v prípade, že služby nespĺňajú tieto podmienky, máte právo na to, aby bola služba opravená bez zbytočného odkladu, pokiaľ ide o chyby alebo chyby bezplatne podľa týchto podmienok. Ak dôjde k chybe alebo chybe Služby, ktorú nie je možné jednoznačne napraviť, máte právo odstúpiť od zmluvy / zmluvy (Podmienky).

Ak podáte reklamáciu alebo sťažnosť, naša spoločnosť vybaví reklamáciu / sťažnosť do tridsiatich (30) dní odo dňa podania žiadosti alebo sťažnosti.

Obchodné meno: ToucApp technologies, s.r.o.

Sídlo: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 513 152

Email:

Telefónne číslo: